Regulamin szkółki tenisowej

 1. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie dotyczą wszystkich uczestników zajęć sportowych organizowanych przez KTF Oława.
 2. Rodzice, których dzieci uczęszczają na zajęcia zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem, a także regulaminem korzystania z obiektu i przestrzegania ich zasad.
 3. Każdy rodzic przed rozpoczęciem szkolenia zobowiązany jest napisać i dostarczyć oświadczenie o stanie zdrowia następującej treści: ''Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w organizowanych przez KTF Oława zajęciach sportowych''.
 4. Uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy oraz obuwie z płaską podeszwą.
 5. Do czasu trwania jednych zajęć (60 minut) wlicza się czynności mające na celu uporządkowanie kortu po treningu.
 6. Po zakończeniu zajęć rodzic powinien niezwłocznie odebrać dziecko z miejsca odbywania się zajęć.
 7. Opłaty za uczestnictwo w szkoleniu opiekun zobowiązuje się opłacać do 10 każdego miesiąca z góry. Opłata po terminie lub jej brak może spowodować niedopuszczenie do zajęć.
 8. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. Zajęcia można odrobić w innym terminie, z inną grupą treningową po uzgodnieniu z trenerem.
 9. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez rodzica na piśmie lub telefonicznie najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca. W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem terminu 14 dni-rodzic zobowiązuje się pokryć w pełni przypadające na niego koszty.
 10. Ceny za zajęcia w grupach dziecięcych i młodzieżowych (4-6 osobowych):
  • TRENING W TYGODNIU - 60 PLN/miesiąc (4 treningi w miesiącu po 1 godzinie)
  • 2 TRENINGI W TYGODNIU - 120 PLN /miesiąc
 11. Cennik zajęć dla dzieci i młodzieży jest stały i nie zależy od sezonu.
 12. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na zamieszczanie w serwisie internetowym lub innych materiałach promocyjnych zdjęć z udziałem ich dzieci proszone są o przekazanie tej informacji trenerowi.
 13. Dokonanie opłaty i uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu szkółki tenisowej KTF Oława oraz Regulaminu obiektu sportowego.
Pobierz regulamin w pdf